Kursplan för

Landskapsarkitektur och trädgård
Landscape Architecture and Gardens

ASBN26, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom hållbar stadsgestaltning.
Alternativobligatorisk för: MSUD1
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens kunskap om landskapets, den urbana grönstrukturens och trädgårdens betydelse för livsmiljön, och förståelse för sambandet mellan teori och praktik, samt utveckla detta i en självständig uppsats.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens fokus är konstnärligt kvalificerad landskapsgestaltning. Kursen tar upp olika aspekter på landskap och trädgård, såsom trädgårdskonstens historia, kulturlandskapets förändring, stadslandskapet och naturmiljöns betydelsen för människors välbefinnande. Kursen ger studenterna tillfälle att vidga sina referenser av konstnärligt kvalificerade exempel på gestaltningsprojekt och komma i kontakt med framstående praktiker inom landskapsgestaltningens område. Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök och enskilt uppsatsskrivande

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats, samt minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar, genomgångar, exkursioner och seminarium.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ASB111, ASBN25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ass. professor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursens fokus på konstnärligt avancerad landskapsgestaltning är ämnat att inspirera och utveckla studentens kreativa förmåga och utgöra ett stöd för gestaltningsuppgiften i kursen ASBN16 Det nya stadslandskapet (15 hp).