Kursplan för

Det nya stadslandskapet - teori och metod
Sustainable Urban Landscape - Theory and Method

ASBN11, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom hållbar stadsgestaltning.
Obligatorisk för: MSUD1
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskap om teoretiska grunder för hållbar gestaltning i rurala och urbana sammanhang och i gränszoner. Kursen är också ämnad att vidga studenternas kunskap om den avancerade landskapsgestaltningens möjligheter, förutsättningar och problemställningar. Vidare är syftet att inspirera och utveckla studentens kreativa förmåga och utgöra ett stöd för gestaltningsuppgiften i designkursen Det nya stadslandskapet (15 hp).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen utgör en obligatorisk teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN16 Det nya stadslandskapet (15 hp). Innehållet behandlar främst teoretiska utgångspunkter för hållbar gestaltning i och av natur- och kulturlandskapet. Studenterna ges också en orientering om och träning i att använda vedertagna redskap och metoder för att analysera och visualisera landskap. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, studiebesök och seminarier.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkänd övningar samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ASB121, ASBN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Louise Lövenstierne, louise.lovenstierne@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Peter Siöström, peter.siostrom@arkitektur.lth.se
Övrig information: Denna kurs utgör en obligatorisk teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN16 Det nya stadslandskapet (15 hp).