Kursplan för

Energieffektiv kontorsbyggnad - integrering av dagsljus och ventilation
Energy-efficient Office Building - Integrating Daylight and Ventilation

AEBN15, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Energi- och miljöeffektiva byggnader.
Obligatorisk för: MEMB1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Denna kurs syftar till att undersöka innovativ dagsljusanvändning och ventilationskoncept och konkret tillämpa och prova integrationen av dessa principer i projekt med fallstudier. Kursen kommer även att utforska dagsljus- och ventilationstekniska systems möjligheter och begränsningar som ett styrmedel för utveckling av tekniska och arkitektoniska lösningar. Studenterna kommer att studera potentialen i reducering av energibehov och CO2-utsläpp i ett fallstudieprojekt och få praktiska kunskaper i användandet av professionella beräkningsverktyg (dator, hand- och överslagsmässiga beräkningar) för dagsljus och ventilationsberäkningar (erhållna i de teoretiska kurserna). Slutligen kommer de att få omfattande kunskap kring energibalanser med ett holistiskt angreppssätt som inkluderar inneklimat, luftkvalitet, dagsljus, belysning, termisk komfort, värme-, kyl-, ventilationssystem tillsammans med hållbarhet, byggnadsteknik, byggnadsfysik och installationsteknik med fokus på kontorsbyggnader.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Medan det inom bostadssektorn har skett en minskning av energianvändningen under de senaste decennierna fortsätter energianvändningen i kontorsbyggnader att stiga i de flesta industrialiserade länder på grund av en ökad användning av eldriven kontorsutrustning (datorer, kopiatorer etc.) och även på grund av en internationell arkitektonisk trend med stora glasfasader. I Sverige har uppvärmningsbehovet i kontorsbyggnader minskat kontinuerligt på grund av hårdare byggregler. Denna ökade isolering av klimatskalet har emellertid skett parallellt med ökade elbehov för den tekniska driften och kontorsutrustningen. Lågenergidesign innebär dock inte bara att tillämpa en eller flera tekniker var för sig. Det är snarare en integrerad process som innefattar att beakta helheten och hela byggnadens utformning och kräver samstämmiga åtgärder från alla i projektet genom hela projekteringsfasen. Denna helhetsansats är värd sin tid och ansträngning, eftersom den kan spara 30% eller mer av energikostnaderna över tid jämfört med konventionell byggnadsdesign.
 
Kursen är en praktisk kurs som fokuserar på utformning av kontorsbyggnader, där fördjupade studier av principer och strategier för dagsljusutnyttjande och olika ventilationskoncept kommer att genomföras tillsammans med redan utlärda begrepp inom termisk utformning (värme, fukt och solskydd). Projektet kommer att fokusera på utformning av en ny kontorsbyggnad. Denna praktiska kurs kommer att stödjas av de två teoretiska kurserna "AEBF15: Dagsljus och belysning i byggnader" och "ABKF10: Ventilation och luftkvalitet i byggnader". De teoretiska kurserna kommer att utgöra en vetenskaplig och teknisk bas som tillsammans med verktyg (datorprogram, handberäkningar) kommer att användas för att bedöma utformningsförslagen som tas fram i denna kurs. Föreläsningar kring verktyg och metoder eller andra områden som bedöms nödvändiga under processen kan emellertid infogas.
 
Studenterna ska i grupper utforma en kontorsbyggnad och beakta energieffektivitet, hållbarhet, inneklimat och luftkvalitet. Innehållet kommer att inkludera kvalitativa och kvantitativa metoder för att uppnå hållbara resultat. Kunskap från tidigare kurser kommer att tillämpas tillsammans med kompletterande föreläsningar inom relevanta områden. En omfattande rapport ska lämnas in i slutet av kursen. Resultaten ska presenteras muntligt och bli kritiskt granskade av andra studenter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande och närvaro vid föreläsningar, övningar, grupparbeten och presentationer m.m. är obligatoriskt. Slutbetyg baseras till 70% på en skriftlig rapport och till 20% på muntlig redovisning och till 10% på opposition på annans arbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marie-Claude Dubois, marie-claude.dubois@ebd.lth.se
Kursansvarig: Saqib Javed, saqib.javed@hvac.lth.se
Hemsida: http:// www.ebd.lth.se/master