Kursplan för

Passivhus - integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet
Passive House - Integrating Thermal and Moisture Issues

AEBN10, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Energi- och miljöeffektiva byggnader.
Obligatorisk för: MEMB1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med denna tillämpade kurs är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Passivhus har definierats som byggnader som i ett centraleuropeiskt klimat har ett minimalt energibehov för uppvärmning och därför inte behöver ett traditionellt värmesystem. Sådana hus kan hållas varma "passivt" genom att man huvudsakligen använder existerande interna värmekällor, solenergi genom fönster och genom återvinning av värme.
Utformningen av passivhus skall vara en integrerad del av den arkitektoniska processen. konceptet har mestadels tillämpats vid nybyggande, men har också använts vid renoveringar.
Kursen är en avancerad tillämpad kurs om passivhuskonceptet, principer och strategier, med speciell fokus på bostäder (principer för passivdesign, praktiska konsekvenser av olika designprinciper, integrerad design, byggnadsmaterial lämpliga för passiv solenergi med mera).
Studenterna skall utforma ett passivt bostadsradhus som tar i beaktande energieffektivitet, hållbarhet, termisk komfort och fuktsäkerhet. Innehållet innefattar kvalitativa och kvantitativa metoder för att uppnå långsiktiga hållbara lösningar. Uppgiften baseras på de två teoretiska kurserna "AEBF10 Energianvänding och termisk komfort i byggnader" samt "VBFF05 Fuktsäkerhetsprojektering".
En rapport skall lämnas in i slutet av kursen. Resultaten skall presenteras muntligt och bli kritiskt granskade av andra studenter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande och närvaro vid föreläsningar, övningar, grupparbeten och presentationer m.m. är obligatoriskt. Slutbetyg baseras till 75% på en skriftlig rapport och till 25% på muntlig redovisning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jouri Kanters, jouri.kanters@ebd.lth.se
Kursansvarig: Vahid Nik, vahid.nik@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.ebd.lth.se/master