Kursplan för

Solel - grundkurs i solcellsteknik
Photovoltaic Systems, Basic Course

AEBF30, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4-em, F4, F4-es, M4, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Det är ur nationell såväl som global synpunkt nödvändigt att utveckla nya kontinuerliga tekniker för att generera el. Solcellsteknik kommer globalt sett att vara en av de viktigaste framtida teknikerna för elgenerering.

Kursens syfte är att lära ut grundläggande kunskaper om hur solceller och solcellssystem fungerar i olika applikationer. I Sverige innebär det att byggnadsintegrerade lösningar för att spara el är mest intressanta.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, fördjupningsuppgift, laborationsredogörelse och deltagande i studiebesök. I examinationen kommer tentamen att utgöra 70%, fördjupningsuppgiften 20% och laborationen 10% av underlaget för bedömningen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i ellära och elektronik. Erfarenhet av att använda beräkningsprogram som Matlab. och Excel.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 5 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: TNV095

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Henrik Davidsson, Henrik.Davidsson@ebd.lth.se
Lärare: Jouri Kanters, Jouri.Kanters@ebd.lth.se
Kursansvarig: Ricardo Bernardo, ricardo.bernardo@ebd.lth.se
Hemsida: http://www.ebd.lth.se