Kursplan för

Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde
Advanced Course in Architecture

AAHN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Det övergripande målet är att ge studenten möjlighet att genomföra ett teoretiskt fördjupningarbete inom ett speciellt intresseområde.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursens innehåll bestäms av det studieprogram som fastslås i samråd med kursansvarig lärare.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Redovisning enligt de riktlinjer som beslutats av kursansvarig.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Emma Nilsson, emma.nilsson@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se
Övrig information: En detaljerad plan ska upprättas i samråd med vald examinator och planen ska godkännas av programledningen. Kursen är inte knuten till någon läsperiod.