Kursplan för

Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teori
Advanced Architectural Design I, Theory

AAHN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom avancerad arkitektonisk gestaltning.
Obligatorisk för: MARK1-aad, MARK2-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall stimulera studentens förmåga att, inom uppgifter som ämnesmässigt ligger inom arkitekturens kärnområde, och utifrån nya framtidsrelaterade aspekter baserad på adekvat teoribildning, utmana rådande paradigm och föreställningar om arkitektur. Kursen skall stödja studentens förmåga att reflektera och diskutera kring en laborativ utforskning av arkitekturens möjligheter, som ett stöd till kursen ”Avancerad Arkitektonisk Gestaltning I”.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen presenterar teoretiska redskap för att utveckla en framtidsrelaterad arkitektur. Genom studier av relevanta teorier och kritiskt granskande av exempel belyses och utvidgas problemställningarna i projektdelen. Undervisningen bedrivs såsom föreläsningar, seminarier, studieresor och litteraturstudier. Undervisningen sker företrädesvis i grupp men enskilda övningar kan förekomma.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid seminarier. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jesper Magnusson, Jesper.Magnusson@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till kursen kopplas obligatoriskt "Avancerad arkitektonisk gestaltning I".