Kursplan för kalenderåret 2006
VATTENVVR145
Water

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Univ lektor Magnus Persson, Teknisk vattenresurslära. Förkunskapskrav: FMA420 Linjär algebra, VTG011 Teknisk geologi. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Matematik, endimensionell analys, VSM010 Mekanik. Prestationsbedömning: Skriftliga prov, inlämningsuppgifter. Hemsida: http://aqua.tvrl.lth.se.

Mål
Syftet är att studenterna skall få insikt om de grundläggande kunskaper som erfordras för analys och problemlösning inom några viktigare områden med vattenanknytning, som en väg- och vattenbyggare kan komma i kontakt med. Vidare skall studenten i viss utsträckning kunna tillämpa kunskaperna på problem inom vattenbyggnad, stadsbyggnad och vattenförsörjning.

Innehåll
Deskriptiv och kvantitativ hydrologi: Grundläggande begrepp; vattenbalans, avrinningsområde, mark- och grundvatten. Hydrologiska processer, nederbörd. Avdunstning, transpiration, infiltration, avrinning. Dimensionerande flöde, frekvensanalys.

Strömningslära: Hydrostatik. Fundamentala begrepp, kontinuitetsekvationen, energiekvationen, rörelsemängdsekvationen. Mätning av tryck, hastighet och flöde.

Applikationer: Rörströmning, VA-teknik, Urban hydrologi.

Litteratur
Hamill, L.: Understanding hydraulics. 2001, 2nd ed., Palgrave.
Malm, J., Persson, M., Larsson, R.: Examples, Water.
Visst kompletterande material.