Kursplan för kalenderåret 2006
JÄRNVÄGSTEKNIK, FORTSÄTTNINGSKURSVVB626
Railway Technology, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Teknik och samhälle, Trafikteknik. Förkunskapskrav: VVB620, VVB661 och VTT621. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen är avsedd att ge en fördjupning inom det järnvägstekniska området vad gäller trafikinformationssystem och Europastandardisering av signalsystem inom järnvägen. Målsättningen med kursen är också att ge en djupare förståelse för underhållsproblematiken rörande bantekniska järnvägsanläggningar.

Innehåll
I kursen ingår följande moment

Trafikinformationssystem på järnvägen

ERTMS/ETCS

Underhållsstrategi för vidmakthållande av bantekniska järnvägsanläggningar

Olika typer av underhållsarbeten

Litteratur
Kurspärm från Banskolan utdelas vid kursstart.