Kursplan för kalenderåret 2006
VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIKVVB620
Road and Railway Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, ebrahim@tft.lth.se, Vägbyggnad. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete samt godkänd Afu. Övrigt: Kursen är obligatorisk för Byggteknik med inriktning mot Väg och Trafikteknik samt Järnvägsteknik.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om vägar på landsbygden och inom tätorter, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, d.v.s. sambanden mellan olika faser i processen planering, projektering, byggande, drift och underhåll. Materialegenskaper och kvalitetskontroll av utförda arbeten kommer att behandlas. Dimensionering av överbyggnader på nationell och internationell nivå diskuteras.

Kursen förmedlar även kunskaper om uppgift och funktion hos de tekniska systemen inom järnvägens infrastruktur (ban-, el-, signal- och teleteknik). Allmänna grunder i ämnet dimensionering av järnvägsanläggningar kommer att belysas.

Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägs-, väg-, och trafiksektorn.

Innehåll

Litteratur
Kompendium i Vägbyggnad, LTH 2005.
Kompendium i Järnvägsteknik, Banskolan 2003.