Kursplan för kalenderåret 2006
DESIGN AV VÄG- OCH GATURUMMETVVB615
Road and Street Design

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYV2. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Vägbyggnad. Förkunskapskrav: Väg- och järnvägsteknik, Geomatik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Mål
Efter genomgången kurs ska studenten vara väl förtrogen med Kommunförbundets och Vägverkets riktlinjer TRAST och VGU. Studenten ska praktiskt kunna genomföra nätananlyser samt kunna fastställa dimensioneringsförutsättningar och genomföra analyser enligt VGU, detta gäller såväl tätort som landsbygdsmiljö.

Innehåll
Innehållet omfattas generellt av de ingående delarna i VGU samt TRAST. Speciellt behandlas följande områden:

● Grundvärden, exempelvis fordon, acceleration, retardation mm.

● Dimensioneringsförutsättningar, övergripande dimensioneringsförutsättningar av vårt vägnät

● Val av tvärsektion i tätort och vilka byggklossar som ingår i verktygslådan för att skapa ett attraktivt gaturum

● Korsningsutformning, hur utformar vi våra korsningar för att uppnå största möjliga trafiksäkerhet, miljöanpassning och samtidigt utrymme för långa fordon

● GC-utformning, övergripande nätuppbyggnad samt detaljerad utformning av ingående element i vägens längs- tvärriktning

● För att få en säkert framkomlig väg krävs andra viktiga komponenter, exempelvis belysning, vägmarkering, vägräcken mm.

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2005
TRAST
VGU