Kursplan för kalenderåret 2006
URBANA VATTENVVA030
Urban Waters

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Universitetslektor Karin Jönsson, Inst för kemiteknik. Förkunskapskrav: VVR015 eller VVR120. Rekommenderade förkunskaper: VVB100. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Skriftlig och muntlig presentation. Laborationer. Datorövningar. Närvaro vid seminarier. Övrigt: Kursen ges på engelska. Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges. Omtentamen kan vara muntlig eller skriftlig. Kursen är ett av förkunskapskraven för synteskursen VVR130 Internationella vattenfrågor. Hemsida: http://www.vateknik.lth.se.

Mål
Studenten skall inom kursens ram få en översikt över vattentransport och -behandling i urbana områden. Studenten skall också lära sig att dimensionera och planera drift av anläggningar för vattenförsörjning, avloppsvattenrening och dagvattenhantering i tätort.

Kunskapsmål
Genom kursen skall

Färdighetsmål
Genom kursen skall:

Attitydmål
Genom kursen skall:

Processmål
Handledarna, bestående av lärare/forskare och övningsassistenter, ska befrämja studenternas förmåga att självständigt söka relevant kunskap. Handledarna ska stödja studenternas läraktiviteter och deras utveckling av förmågan till kritiskt tänkande och självständiga bedömningar och reflektioner. Studenternas förmåga at styra den egna inlärningen tränas. Studenternas förmåga att aktivt delta i gruppdiskussioner och att på ett konstruktivt sätt samordna olika intressen tränas genom arbete i grupper. Studenternas skicklighet i att identifiera och lösa problem stärks genom projektarbeten. Studenterna tränas i muntlig och skriftlig framställning på engelska språket.

Innehåll
Kursens första del innehåller en relativt stor andel av lärarledda föreläsningar och övningar. Några av föreläsningarna/övningarna anpassas till studenternas olika bakgrundskunskaper och äger rum i mindre grupper. Parallellt inleds kursen med ett mindre projekt som utförs i små grupper och redovisas skriftligt och muntligt på ett seminarium några veckor in i kursen. Varje student håller minst en muntlig presentation under kursens gång.

Kursens andra del inleds med datormodellövningar genom vilka studenterna ges möjlighet att prova den kunskap de tillägnat sig tidigare under kursen. Kommersiella modeller används i kursen. Parallellt ges föreläsningar och övningar. Datormodellövningarna redovisas skriftligt och muntligt på ett seminarium och avslutas med en föreläsning om tillämpningsområden för datormodeller inom urbana vattensystem. Genom studiebesök och laborationer ges studenterna möjlighet att i praktiken studera det som tagits upp i teoretisk form på föreläsningar och övningar. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Kursen omfattar centrala aspekter på hela det urbana vattensystemet. Kursen behandlar kunskapsområdena:

Litteratur
Kompendium.