Kursplan för kalenderåret 2006
BERGKUNSKAP OCH INGENJÖRSGEOLOGIVTG101
Rock Characteristics and Engineering Geology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Gerhard Barmen, Teknisk geologi. Förkunskapskrav: VTG011 Teknisk geologi. Rekommenderade förkunskaper: VVR150 Vatten och miljö samt aktivt deltagande i VVB055 Anläggningsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig begreppsdugga samt skriftlig och muntlig projektredovisning. Dessutom krävs närvaro vid obligatoriska fältövningar. Slutbetyg sätts som ett medelvärde utifrån betyg på begreppsdugga och projektredovisning och avrundas nedåt till närmaste heltal. Övrigt: Kursen överlappar VTG100 och är främst avsedd för de som följt inriktningen Byggnader och byggnadsverk i V3. Kursen avslutas efter sex veckor av ht2.

Mål
Genom kursen skall:

Kunskapsmål

Färdighetsmål

Attitydmål

Innehåll
Under kursen finns ett relativt stort mått av lärarledda föreläsningar, övningar, kartövningar och fältövningar. Denna del avslutas med en begreppsdugga efter cirka fyra veckors studier. Under den första veckan av kursen påbörjas också ett arbete med ett tillämpningsprojekt kring upprättandet av en ingenjörsgeologisk förväntningsmodell. Arbetet bedrivs individuellt. Kursen avslutas med en skriftlig och muntlig projektredovisning.

Ämnesinnehållet kommer att fokuseras på följande delar:

Litteratur
Stanfors, R, Triumf, C-A och Emmelin A: Geofysik för bergbyggare. SveBeFo 2001. ISBN: 91-631-0633-7.
Svensson, C: Kompendium i teknisk geologi. KFS 2004.
Svensson, C: Kompendium om större makrostrukturer i berggrunden. Teknisk geologi, LTH 2004.
Referenslitteratur som kan lånas:
Waltham, A.C.: Foundations of Engineering Geology. Blackie A. & P., 1994 Edition. ISBN: 0-7514-0071-8.
Handboken Bygg Geoteknik. Liberförlag 1984. ISBN: 91-38-06077-9.
Sveriges Nationalatlas. Berg och jord. SNA Förlag 1994. ISBN: 91-87760-27-4.
Sveriges Nationalatlas. Atlas över Skåne. Karförlaget, Gävle 1999. ISBN: 91-87760-46-0.
Kompletterande kartor, artiklar och övningsuppgifter.
För projektrapporteringen rekommenderas följande personliga referenslitteratur:
Strömquist, S.: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Gleerups 2000. ISBN 91-40-63411-6.
Svenska språknämnden: Svenska skrivregler. Liber 2000. ISBN 47-04974-X.