Kursplan för kalenderåret 2006
PROJEKTMETODIK OCH INGENJÖRSGEOLOGIVTG100
Project Methodology and Engineering Geology

Antal poäng: 11. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Gerhard Barmen och Bengt Hansson, Teknisk geologi. Förkunskapskrav: VTG011 Teknisk geologi och VBE013 Byggprocessen och företagsekonomi. Rekommenderade förkunskaper: VVR150 Vatten och miljö samt aktivt deltagande i VVB055 Anläggningsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig begreppsdugga, skriftlig och muntlig projektredovisning samt projektdokumentation. Dessutom krävs närvaro vid obligatoriska fältövningar och projektseminarier. Slutbetyg sätts som ett viktat medelvärde utifrån delarnas poäng och avrundas nedåt till närmaste heltal. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen är obligatorisk för inriktningen Infrastruktur och miljö i V3.

Mål
Genom kursen skall:

Kunskapsmål

Färdighetsmål

Attitydmål

Processmål
Kursen Projektmetodik och ingenjörsgeologi skall innehålla ett aktivt handledningssystem av lärare/forskare, där studenternas självständiga kunskapssökande står i centrum och där handledarens roll är att stödja studenternas egen aktivitet i lärandet och deras utveckling av förmågan till kritiskt tänkande och självständig bedömning.

Innehåll
Under de första veckorna av kursen finns ett relativt stort mått av lärarledda föreläsningar, övningar, kartövningar och fältövningar. Denna del avslutas med en begreppsdugga efter cirka fyra veckors studier. Under den första veckan av kursen påbörjas också ett arbete med ett större tillämpningsprojekt. Projektarbetet bedrivs i mindre grupper med delprojekt inom det större projektet. Kunskapsöverföring mellan grupperna sker vid projektmöten, normalt en gång per vecka. Projektarbetet och kursen avslutas med en skriftlig projektredovisning, interngranskning av rapporten och muntlig projektredovisning. Under slutet av kursen genomförs också två case-seminarier.

Kursen omfattar två huvudområden som till stor del genomförs med nära koppling till varandra:

Projektmetodikdelen kommer att behandla centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Kursen behandlar kunskapsområdena:

I kursen behandlas datorstöd och hjälpmedel för att hantera de ovan nämnda kunskapsområdena. En projektmodell introduceras också som används för att styra genomförandet av projekt inom olika teknikområden.

Det ingenjörsgeologiska ämnesinnehållet kommer att fokuseras på följande delar men andra moment kan komma att fogas in i anslutning till projektexemplen:

Litteratur
Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide. American National Standard ANSI/PMI 99-001-2000. 2000 Edition. ISBN: 1-880410-23-0.
Stanfors, R, Triumf, C-A och Emmelin A: Geofysik för bergbyggare. SveBeFo 2001. ISBN: 91-631-0633-7.
Svensson, C: Kompendium i teknisk geologi. KFS 2004.
Svensson, C: Kompendium om större makrostrukturer i berggrunden. Teknisk geologi, LTH 2004.
Referenslitteratur som kan lånas:
Waltham, A.C.: Foundations of Engineering Geology. Blackie A. & P., 1994 Edition. ISBN: 0-7514-0071-8.
Handboken Bygg Geoteknik. Liberförlag 1984. ISBN: 91-38-06077-9.
Sveriges Nationalatlas. Berg och jord. SNA Förlag 1994. ISBN: 91-87760-27-4.
Sveriges Nationalatlas. Atlas över Skåne. Karförlaget, Gävle 1999. ISBN: 91-87760-46-0.
Kompletterande kartor, artiklar och övningsuppgifter.
För projektrapporteringen rekommenderas följande personliga referenslitteratur:
Strömquist, S.: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Gleerups 2000. ISBN 91-40-63411-6.
Svenska språknämnden: Svenska skrivregler. Liber 2000. ISBN 47-04974-X.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Skriftlig begreppsdugga.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig begreppsdugga som rättas och betygsätts enligt detaljanvisningar i kursprogram. Delmomentet omfattar: Grundläggande begrepp inom projektmetodik och ingenjörsgeologi.

Kod: 0204. Benämning: Skriftlig och muntlig projekt presentation.
Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Bedömning av innehåll och utformning/genomförande av skriftlig och muntlig projektpresentation enligt i kursprogram preciserade kriterier. Delmomentet omfattar: Skriftlig rapportering av större projektarbete som tränar såväl projektmetodik som ingenjörsgeologi. Muntlig presentation av samma projekt inför bedömargrupp.

Kod: 0304. Benämning: Projektdokumentation och -plan.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Bedömning av form och innehåll i projektdokumentation och projektplan enligt kriterier preciserade kursprogram. Delmomentet omfattar: Skriftlig dokumentation av projektarbetsprocessen samt skriftlig och muntlig redovisning av projektplan.