Kursplan för kalenderåret 2006
TEKNISK MODELLERING: BÄRVERKSANALYSVSM150
Engineering Modelling: Analysis of Structures

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: M3, V3. Kursansvarig: Professor Ola Dahlblom, Ola.Dahlblom@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Rekommenderade förkunskaper: VSM141 Byggnadsmekanik eller FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska inlämningsuppgifter samt en obligatorisk laboration. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Mål
Kursens syfte är att ge kunskaper om att välja fysikaliskt riktiga modeller samt att använda dessa för att lösa ingenjörsproblem. Analys av stänger, balkar, fackverk och ramar tillhör de vanligaste beräkningsuppgifterna för en konstruktör. Kursens huvudfokus ligger på att både teoretiskt modellera och konstruktivt förstå dessa konstruktionstyper, men det generella i fysiken och analysmetoderna understryks genom att även endimensionella potentialproblem som värmeledning, diffusion och grundvattenströmning behandlas.

Innehåll
Matrisalgebra. Introduktion till diskreta system. Elementformulering för stång och balk. Elementbaserad analys av plana fackverk och ramverk. Modelleringsaspekter; symmetri, leder i ramar, bivillkor, statisk kondensering, reducerade ekvationssystem. Endimensionella potentialproblem; värmeledning, diffusion, grundvattenströmning, rörströmning och elektrisk ström. Balkar och upplag på fjädrande underlag. Analys av ramar och fackverk med hänsyn tagen till geometrisk olinjäritet (andra ordningens teori) och instabilitet. Analys av ramar och fackverk med hänsyn tagen till materiell olinjäritet.

Litteratur
Dahlblom, O., Olsson, K.-G. och Persson, K.: Bärverk - modellering och analys, Byggnadsmekanik, Lunds tekniska högskola, 2005. CALFEM ver 3.4 - A finite element toolbox, KFS i Lund AB, 2004.