Kursplan för kalenderåret 2006
GEOKONSTRUKTIONVGT601
Foundation Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Avdelningen för byggnadsmekanik, LTH, Byggnadsmekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Kursen ger studenten kunskaper om de vanligaste bergarternas förekomst och egenskaper, hur jordarterna bildades och jordarternas klassificering.

Kursen ger dessutom studenten kunskaper om dimensionering och utförande av platt-, plint- och pålgrundläggning för byggnader och broar. Dessutom ger kursen kunskaper om jord- och grundförstärkningsmetoder, schakt- och fyllningsarbeten.

Innehåll
- Bergartskännedom.

- Jordartskännedom.

- Jordarters klassificering.

- Jordarters egenskaper vad gäller sättning och packning.

- Tjälproblem.

- Funktionell och konstruktiv utformning av byggnadsdelar i mark.

- Beräkningsmodeller.

- Svenska normer och bestämmelser.

Litteratur
Sällfors, G: Geoteknik – Exempelsamling och Geoteknik – Jordmateriallära. Jordmekanik, Chalmers.