Kursplan för kalenderåret 2006
GRUNDLÄGGNINGSTEKNIKVGT021
Foundation Engineering

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Professor Ola Dahlblom i samverkan med professor Göran Sällfors, Chalmers, Byggnadsmekanik. Förkunskapskrav: VVB055 Anläggningsteknik. Rekommenderade förkunskaper: VBM060 (Byggnadsmaterialdelen) och VSM140 Byggnadskonstruktion eller motsvarande kunskaper. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen i tentamensperioden efter HT lp2. En större konstruktionsuppgift som skall presenteras skriftligt och muntligt i slutet av VT lp1. Slutbetyg baseras på såväl tentamensresultat som resultatet på konstruktions- och fördjupningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen kan ställas in om det finns färre än 20 anmälda. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Mål
Kursens mål är att studenten ska kunna förstå och tillämpa vetenskapligt baserad geoteknisk dimensionering. Studenten ska inhämta kunskaper inom en rad geotekniska områden, särskilt grundläggningsteknik för byggnads- och anläggningsverksamhet, och tillämpa dessa kunskaper i praktisk problemlösning.

Innehåll
I kursens första del bedrivs föreläsningar och övningar integrerat. Här behandlas följande områden: sättningsberäkning, olika metoder för jordförstärkning, grundläggning med plattor och pålar, statistiska metoder, dimensionering av stödkonstruktioner samt riskanalys. Datorövningar med en programvara avsedd för geotekniska problem. I kursens senare del genomförs en större konstruktionsövning där en geokonstruktion ska utföras med utgångspunkt från resultat från en geoteknisk undersökning. I arbetet ingår utformning och läsande av olika slags geotekniska handlingar. Vidare genomförs en valfri fördjupningsuppgift inom något aktuellt område.

Litteratur
Kompendium och exempelsamling i grundläggningsteknik. Utdrag ur aktuella avhandlingar och handböcker samt ett urval av vetenskapliga artiklar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Svaren med bedömningar på de skriftliga tentamensuppgifterna. Delmomentet omfattar: Problemställningar av både teoretisk och tillämpad natur på det kursstoff som behandlas under tiden före jul. Övrigt: Skriftlig tentamen i perioden före jul.

Kod: 0205. Benämning: Konstruktions- och fördjupningsuppgifter.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av konstruktions- och fördjupningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Konstruktionsuppgifter och fördjupningsuppgifter i enlighet med kursplan och kursprogram.