Kursplan för kalenderåret 2006
FJÄRRANALYSVFT051
Remote Sensing

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: L4XGM, L3XTG. Kursansvarig: Ulrik Mårtensson, ulrik.martensson@nateko.lu.se, Naturgeografiska inst. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Obligatoriska övningar. Hemsida: http://www.natgeo.lu.se.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall den studerande:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall den studerande:

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall den studerande:

Innehåll
Kursen behandlar grundläggande fjärranalys med speciell hänsyn till flygbilder och satellitdata för olika typer av naturresursanalyser.

Övningsmomenten fokuserar tolkning och analys av flygbilder och andra fjärranalysdata medan tillämpningsaspekterna framför allt behandlar markanvändningskartering, ekologi och miljövård. En översiktlig presentation rörande möjligheterna att använda fjärranlysdata i GIS ingår.

Litteratur
Enligt av institutionsstyrelsen fastställd litteraturlista vilken skall finnas tillgänglig senast 5 veckor före kursstart.