Kursplan för kalenderåret 2006
FASTIGHETSMARKNADENVFT015
The Real Estate Market

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFT045 Fastighetsekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Undervisningen är obligatorisk och innehåller övningar som kräver förberedelser. Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för villkoren för prissättning på fastighetsmarknaden, samt färdigheter att med stöd i nationalekonomisk teori utföra egna analyser av hur prislägen och prisutveckling av fastigheter samverkar med - påverkar och påverkas av - det omgivande samhället.

Innehåll
1. Teorier om hur marknader i abstrakta termer fungerar repeteras (från nationalekonomimomentet i 18p-kursen på grundnivån) och fördjupas. Fastighetsmarknaden fungerar under samma generella villkor som andra marknader och särskilt andra tillgångsmarknader. Därför läggs särskild vikt vid teorierna om de finansiella marknadernas funktionssätt.

Bland annat kommer följande att behandlas.

2. Ingen marknad verkar i ett institutionellt vakuum, fastighetsmarknaden ännu mindre än de finansiella marknaderna. Både politik och juridik är i högsta grad faktorer som påverkar fastighetsmarknadens funktion. I kursen kommer särskilt de politiska villkoren att studeras, inom ramen för teorin om kollektiva val (= public choice).

Bland annat kommer följande att behandlas.

3. Det tredje benet för kursen består i att arbeta med statistik över priser och prisutveckling på fastighetsmarknaden, både tvärsnittsdata och tidsseriedata. Studenterna ska lära känna den svenska fastighetsmarknaden genom att arbeta med statistiken. De ska bekanta sig med olika teorier och metoder för att bedöma fastigheters värden och möjliga framtida värdeutveckling. Utifrån antaganden om framtiden ska man göra prognoser över scenarier för prisutvecklingen. Arbetet i den här delen av kursen ska ge färdighetsträning i att koppla prisutvecklingen på fastighetsmarknaden till underliggande faktorer i samhällsekonomin, som tillväxt, ränta, politik och strukturomvandling. De metoder som tränas är konsistenta med tidigare studerade teori.

Bland annat kommer följande att behandlas.

Litteratur
de Ridder: ”Finansiell ekonomi: om företaget och finansmarknaden”, senaste upplagan.
Artikelkompendium som tillhandahålles av institutionen.