Kursplan för kalenderåret 2006
FASTIGHETSBILDNINGVFT011
Real Property Formation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Univ.adj. Kristofer Törngård, Fastighetsvetenskap. Rekommenderade förkunskaper: Termin 1–6 på lantmäteriprogrammet. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkända övnings- och projektuppgifter. Resultaten från dessa moment vägs samman i ett slutbetyg. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Fastighetsregistret (Fastighetssök) används. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/.

Mål
Fastighetsindelningen är grunden för ägande och användning av mark. Genom fastighetsbildning kan ägare förbättra sin fastighet och samhället styra utnyttjandet av marken. Fördelarna med att fastigheter tillsammans använder anläggningar tas till vara. Samhällets behov av järnvägar och ledningar kan uppfyllas.

Kursen ger kunskaper i fastighetsrätt, fastighetsteknik, fastighetsekonomi och handläggningsmetodik som alla ingår en fastighetsbildningsförrättning.

Efter genomförd kurs skall kursdeltagare:

Innehåll
I kursen behandlas regler, metoder och praxis för fastighetsbildning. Tyngdpunkten ligger på tillämpningen av fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen men även annan lagstiftning som påverkar ändring av markanvändning och fastighetsindelning ingår.

Fastighetsbildningsförrättningens olika delar och samspelet mellan fastighetsägare, myndigheter och övriga aktörer beskrivs. Särskilt behandlas de tvångsregler som finns lagstiftningen. Kursen omfattar redovisning av förrättningens resultat och införande i fasighetsregistret.

Senare och kommande års utveckling inom fastighetsbildningen behandlas.

Kursen behandlar planering och genomförande av fastighetsbildningsförrättningar samt förhandlings- och sammanträdesteknik.

Kursen innehåller ett projekt som belyser handläggningen av en komplicerad fastighetsbildningsförrättning.

Litteratur
Julstad B: Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik 2005. ISBN: 91-39-10674-8
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar (utdrag kommer att delas ut).
Lagtext.