Kursplan för kalenderåret 2006
EXPLOATERINGVFT008
Land Development

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Universitetslektor Klas Ernald Borges, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFT085 Fastighetsteknik eller ASB170 Stadsbyggnad. Rekommenderade förkunskaper: VFT025. Prestationsbedömning: Tentamen och projektarbeten. Övrigt: Användning av Fastighetsregistret (Fastighetssök) kan förekomma.

Mål
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i teori och i praktiskt genomförande av exploateringsprojekt, framför allt utifrån rollen som offentlig aktör.

Kursen ska skapa en syntes av tidigare kurser om exploateringens genomförande, utifrån de olika perspektiv som påverkar genomförandet i praktiken:

Studenten ska med dessa fördjupade perspektiv kunna analysera en exploateringsprocess på ett kritiskt sätt, för att kunna bidra konstruktivt i utveckling av exploateringsprocessen i en kommande yrkesutövning.

Innehåll
Kursen består av en föreläsnings- och seminariedel, samt en projektdel.

Föreläsnings- och seminariedelen ska ge kunskaper om forskningsperspektiv på exploateringsprocessen, utifrån olika modeller som beskriver verkligheten, samt om hur olika regelsystem kan användas. Samspelet mellan aktörerna beskrivs utifrån olika exploateringssituationer. Planerings- och tillståndssystemets betydelse för att styra utvecklingen, och hur de offentliga och privata aktörerna använder systemen för att uppnå sina syften. Planekonomisk bedömning och utvärdering. Genomförandeavtalet studeras som metod att skapa ramar om en tänkt utveckling.

I projektet studeras hur en specifik exploatering genomförs, från dess initiering till starten på byggprocessen.

Litteratur
Cadman, David & Austin-Crowe, Leslie, 1995/senaste upplagan, Property Development. Spon Press. ISBN 0419202404
Kalbro, Thomas, 2002, Markexploatering: juridik, ekonomi, teknik och organisation, Norstedts juridik. ISBN 9139203107
Ulfvarson Östlund, Maria, 2002, Avtal för markexploatering. En strukturanalys av åtaganden. KTH, Fastighetsteknik. TRITA-INFRA 02-016. ISBN 91-7283-270-3
Några artiklar tillkommer.