Kursplan för kalenderåret 2006
SPECIELL FASTIGHETSRÄTTVFR180
Land Use Law

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Ulf Jensen, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFT085 Fastighetsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen vid kursens slut. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att ge en juridisk fördjupning ämnet fastighetsteknik inom de ämnesområden som nämns nedan. Kursens mest bärande syfte är att genom studier av förrättningsprotokoll och domar och praktiska övningar i eget skrivande utveckla färdigheter som analysförmåga och juridiska resonemang.

Innehåll
Kursens undervisning består av rättsfallsseminarier och spelade processer, varmed avses enkla tribunaler där grupperna skall argumentera mot varandra.

Följande ämnen kommer att tas upp på kursen.

Expropriation: Av särskilt intresse är här tillståndsgrunderna (d.v.s. ExL 2 kap), medan ersättningsreglerna antas bli grundligt studerade på annat håll. Regeringens praxis i tillståndsärenden är ett viktigt inslag.

Förköp: Kommunala förköp är en metod för tvångsvis markanskaffning som är vanligare än expropriationer. Även här studeras regeringens praxis.

Plan- och bygglagen: Två områden där det tvistas mycket om PBL:s tillämpning är bygglovsärenden och detaljplaners fastläggande. Kursen syftar här till att klarlägga markägarens ställning mot det allmänna.

Fastighetsbildning: Kursens perspektiv på FBL utgår från lantmätarens tvångsvisa befogenheter. Detta innebär att fastighetsreglering (liksom tvång enligt anläggningslagen och ledningsrättslagen) här står i centrum.

Allemansrätten: De två huvudbefogenheterna i allemansrätten är rätten att vistas på annans mark och rätten att tillgodogöra sig avkastning från annans mark. Båda kommer att belysas. Allemansrätt i stad kommer också att tas upp genom studier av ordningslagen och reglerna om olaga intrång.

Slutligen kommer vissa studier av minerallagen och jordabalkens regler om grannelagsrätt att göras.

Litteratur
Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, artikelkompendium och anvisade källor från Internet.