Kursplan för kalenderåret 2006
GRUNDLÄGGANDE JURIDIK MED FASTIGHETSRÄTTVFR140
Introductory Law and Real Estate Law

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Cecilia Mildner, Fastighetsvetenskap. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen samt fullgörande av obligatorisk undervisning, innefattandes muntliga övningar samt två skriftliga arbeten. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/vfr140.

Mål
Kursen skall ge de grundläggande kunskaper i juridik som är nödvändiga för de fortsatta studierna på lantmäteriprogrammet. Kursens målsättning är därutöver att deltagarna efter genomförd kurs aktivt ska kunna föra ett välmotiverat juridiskt resonemang. Deltagarna ska också känna sig trygga med juridiska arbetsmetoder samt förstå det svenska rättsystemets grundläggande principer.

Innehåll
Kursen behandlar inledningsvis den grundläggande förmögenhetsrätten, såsom avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt. Den senare delen av kursen är koncentrerad på den civilrättsliga fastighetsrätten, dvs jordabalkens bestämmelser om fastighetstillbehör, upplåtelse av bruksrätter (hyra, servitut och arrende), köp, fel i fastighet samt panträtt.

En viktig del av kursens innehåll är den allmänna färdighetsträningen. De studerande skall kunna söka i det juridiska källmaterialet och kunna tillgodogöra sig de rättsliga huvudkällorna: lagtext, praxis och förarbeten. Utifrån detta skall förmågan att föra och förstå juridiska resonemang utvecklas.

Litteratur
Agell, Malmström; Civilrätt; 18:e upplagan; Liber; 2003.
Hager; Allmänna fastighetsrätten, en introduktion; 2:a upplagan; Norstedts Juridik; 2005.
Grauers; Fastighetsköp; 16:e upplagan; Juristförlaget; 2005.
Jensen; Panträtt i fast egendom; 7:e upplagan; Iustus förlag; 2004.
Jensen, Rylander, Lindblom; Att skriva juridik - regler och råd; 3:e upplagan; Iustus förlag; 2001.
Lagbok (2006)