Kursplan för kalenderåret 2006
MARKSAMVERKANVFR130
Common Property

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Univ. lektor Klas Ernald Borges, Fastighetsvetenskap. Rekommenderade förkunskaper: VFT025 Fastighetsinformationsteknik. Prestationsbedömning: Rapport utifrån ett projektarbete. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Användning av Fastighetsregistret (Fastighetssök) förekommer. Kursen använder Luvits hemsida, http://luvit7www.fov.lu.se/Luvit/entrance/entrance.asp?cid=38. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/kurser/vfr130/.

Mål
Kunskapsmål
Studenten ska kunna redogöra för anläggningslagens huvudsakliga regler om gemensamma anläggningar. Särskild tonvikt läggs på vägar och gemensamhetsanläggningar. Studenten ska också ha kunskap om former om gemensam förvaltning av mark i andra länder och kunna redogöra för teoretiska synsätt i dessa frågor.

Färdighetsmål
Studenten ska kunna analysera gemensamma anläggningar i Sverige och i ett internationellt perspektiv, genom dess grad av hållbarhet och rättvisa i fördelning av ansvar och rättigheter mellan fastighetsägare.

Attitydmål
Studenten ska utveckla sitt självförtroende för att kunna leda och medverka som beslutsfattare eller annan aktör i frågor som bygger på samverkan mellan fastighetsägare.

Innehåll
Kursen behandlar samverkansformer i anläggningslagen, lagen om förvaltning av samfälligheter och annan fastighetsrättslig lagstiftning.

Förrättningar som medel att skapa samfälligheter och andra besittningsformer som berör flera markägare tas upp, liksom förändringar och upphävanden av dylika områden. En viktig del av kursen gäller förvaltningen av områdena, med fokus på den enskilde markägarens rättigheter och skyldigheter mot associationen.

Teoretiska utgångspunkter vid förvaltning av gemensamma nyttigheter, med internationella exempel. Fastighetsbegreppets betydelse för utveckling och förvaltning av en gemensam nyttighet. Begreppet "the Tragedy of the Commons".

Litteratur
Tommy Österberg, 2004, Samfälligheter, 8:e upplagan eller senare. Norstedts.
Elinor Ostrom, 1990, Governing the Commons. Cambridge University Press.
Kalbro, Thomas, 1988, Exploateringsvinst – en diskussion om vinstbegrepp vid fördelning av exploateringsvinst mellan fastighetsägare. KTH.
Hardin, Garret, 1968, The Tragedy of the Commons, Science, Vol 162, p 1243–1248.
Coase, Ronald, 1960, The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, vol 3, issue 1, p 1-44.
Andra artiklar kan tillkomma.