Kursplan för kalenderåret 2006
FASTIGHETSFINANSIERINGVFR120
Real Estate Finance

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. För V- och A-studenter TNX011 Juridik för tekniker. Rekommenderade förkunskaper: VFT045 Fastighetsekonomi. För V och A: VBE013 Byggprocessen och företagsekonomi eller annan ekonomi kurs. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkänt projektarbete. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper i olika finansierings- och kreditfrågor, med särskild inriktning på fastighetskrediter.

Innehåll
Kunskaper om finansieringsfrågor är av allt större betydelse, allteftersom alternativa finansieringsformer växer fram. Denna kurs behandlar finansierings- och kreditfrågor i stort med särskild tonvikt på olika typer av fastighetskrediter och projektfinansieringar. Aktuella låneformer på finans- och fastighetsmarknaderna analyseras och jämförs. Kreditsäkerheter är nödvändiga i dessa sammanhang och med tanke på fastighetskreditens stora samhällsekonomiska betydelse har kursen en särskild inriktning på dessa.

Fastighetspant behandlas ingående men även alternativa säkerhetsformer – såsom företagsinteckning och borgen – tas upp under kursen.

Kreditinstitutens metoder för kreditbedömning tas upp.

Kreditmarknadens metoder för att anskaffa kapital – såsom obligationsutgivning och värdepapperisering – är en viktig del av kursen.

Projektarbetet innebär att en kreditansökan skall utarbetas i grupp.

Litteratur
Tegin, Kredithandboken, samt artikelkompendium och relevant lagtext.