Kursplan för kalenderåret 2006
FASTIGHETSFÖRETAGANDE OCH FACILITY MANAGEMENTVFR081
Property and Facility Management

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: För L: VFT045 Fastighetsekonomi. VBE031 Fastighetsförvaltning. För V: VBE031 Fastighetsförvaltning, VBF050 Byggnadsteknik vid nybyggnad eller VBF045 Byggnadsteknik-komplexa byggnader eller VTA016 Byggnadsakustik. Prestationsbedömning: Kursens betyg baseras på genomförda praktikfall. Övrigt: Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:

Innehåll
Inledningsvis behandlas de övergripande förutsättningarna för fastighetsföretagande och facility management.

Kursen innehåller i del 1 fastighetsföretagande avsnitt om strategisk analys och planering, ekonomisk verksamhetsanalys, kvalitets- och miljöledning, investment management, analys av drift- och underhållskostnader, fastighetsinformations- och förvaltningshandlingar, fastighetsutveckling, värdering av fastighetsbolag.

Kursen innehåller i del 2 facility management aktuella analysmodeller, lokalförsörjningsprogram, funktionskrav, upphandling av stödfunktioner, service management, outsourcing, internhyressystem.

Avsnitten behandlas i ett helhetsperspektiv varför andra områden än de som nämns ovan förekommer i kursen om än mindre omfattning såsom skatter och risktagande. Inlärningen är problembaserad och kommer att innehålla två större praktikfall och ett antal mindre fördjupningsuppgifter som skall genomföras. Vidare kommer en kunskapskontroll av litteratur och begrepp att göras för varje del i kursen. Resultatet av genomförd kunskapskontroll och fördjupningsuppgifter skall vara godkänt. Kursens betyg baseras på genomförda praktikfall.

Litteratur
Rätt process, Löfvenberg, C. och Oresten, B.;
Total Facilities Management. Atkin, B.L. and Brooks, A., Blackwell Science, Oxford 2005;
Balanserad verksamhetsstyrning - Utvecklad målformulering med styrkort i det offentliga fastighetsföretaget, UFOS;
Morötter och piskor - Incitamentskonstruktioner för fastighetsförvaltning på entreprenad, UFOS;
Organisation på drift, UFOS;
Facility Management, Grundin, Lindqvist, Sandgren;
Integrerade organisationslära, Bruzelius, L.h: - Skärvad, P.H. Studentlitteratur;
Övrig litteratur i samband med kursstart.