Kursplan för kalenderåret 2006
FASTIGHETSRÄTTSLIGA AVTALVFR065
Real Estate Contracts

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Cecilia Mildner, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen samt fullgörande av obligatoriska övningar, innefattandes muntliga övningar samt fem skriftliga arbeten. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/vfr065.

Mål
Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper och förståelse för kommersiella avtal inom den civilrättsliga fastighetsrättens område. Kursdeltagarna ska efter genomförd kurs aktivt kunna skriva och resonera kring utformningen av olika avtalsklausuler i hyres- och anläggningsarrendeavtal, fastighetsköpsavtal, företagsköpsavtal, samt entreprenadavtal. Studierna syftar också till att kursdeltagarna ska kunna känna igen och hitta lösningar till de vanligast förekommande tvistefrågorna inom nämnda ämnesområden.

Innehåll
Kursen innehåller både teoretiska studier och praktiska övningar inom områdena överlåtelse av kommersiella fastigheter, företagsöverlåtelser (fastighetsbolag), större entreprenader samt kommersiella hyresavtal och arrenden. Bland annat delas de studerande upp i mindre grupper, genomför affärshandlingar och skriver avtal. De skrivna avtalen presenteras och analyseras under övningstid.

Litteratur
Grauers; Fastighetsköp; 16:e upplagan; Juristförlaget; 2005.
Höök; Entreprenadjuridik; 4:e upplagan; Norstedts Juridik; 2005.
Larsson, Synnergren; Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken; 2:a upplagan; Norstedts Juridik; 2003.
Lagbok (2006).