Kursplan för kalenderåret 2006
BRANDMANNAUTBILDNINGVBR240
Introductory Course for Firemen

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: BI1, RH3. Kursansvarig: Universitetslektor Robert Jönsson, Brandteknik och riskhantering. Prestationsbedömning: Godkänd utbildning kräver att studenten har uppnått de mål som finns angivna i kursplanen. Övrigt: Kursen kan endast väljas av antagna till brandingenjörs- eller riskhanteringsprogrammen. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
Målet med utbildningen är att ge studenten en grundläggande kunskap om räddningstjänstens metoder, arbetsrutiner och arbetsområden. Under hela utbildningen, inom varje delämne, ställs kravet på ett högt säkerhetstänkande. Studenten skall tillgodogöra sig kunskap om de övergripande områdena taktik, lagar och organisation inom kommunal räddningstjänst. Studenten skall ha förståelse för hur och på vilka grunder verksamheten bedrivs.

Innehåll
Taktik, organisation, lagar. Fordon och materiel, rökdykning, brandvattenförsörjning, släckmedel/släckverkan, grundläggande brandteori och brandförlopp. Vattenlivräddning, hög höjd, trafikolycka elrisker. Kemdykning, beslutsstöd, kemikaliekännedom. Undersökningsteknik, hjärt- och lungräddning, etik, smitta, emotionell första hjälp, kamratstöd.

Litteratur
Informationsmaterial tillhandahålles av Statens räddningsverk.