Kursplan för kalenderåret 2006
OLYCKS- OCH KRISHANTERINGVBR225
Emergency and Disaster Management

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Valfri för: BI4, RH4. Kursansvarig: Professor Lars Fredholm, lars.fredholm@srv.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: Minst 80 poäng högskolestudier. Prestationsbedömning: Analytisk uppsats med utgångspunkt i undervisning och litteratur. Övrigt: Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges. Max 25 studenter antas. Rangordning: I första hand antas sökande från brandingenjörsprogrammet därefter sökande från riskhanteringsprogrammet. Urval sker efter minst antal poäng som återstår till examen, vid lika poäng tillämpas lottning. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
Kursen vänder sig till: Personer som har eller kommer att få ledande befattningar i hantering av olycks- och krisskeenden eller i arbete med beredskap för sådana skeenden och personer som kommer att forska om olycks- och krisskeenden.

Kursen skall ge insikt i:

Innehåll
Kursen är uppbyggd utifrån utgångspunkten, att olycka eller annan akut händelse får konsekvenser för de sociotekniska system som drabbas. Kursinnehållet centreras kring följande.

Litteratur
Utdelade kompendier.
Naturvetenskaplig litteratur om olyckor.
Beteendevetenskaplig litteratur om mänskliga behov och beteenden.
Dokumentation från inträffade olycksskeenden.
Utredningar om räddningstjänst och samhällelig krishantering.