Kursplan för kalenderåret 2006
BRANDTEKNISKT PROJEKTARBETEVBR136
Fire Safety Engineering Project

Antal poäng: 15. Betygskala: UG. Valfri för: BI3. Kursansvarig: Univ.lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: VBR033 Branddynamik, VBR022 Brandkemi. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning samt opposition på annat arbete. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Frivillig för: BI4, kursen ersätter automatiskt VBR131. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
I kursen skall studenterna visa förmågan att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och att självständigt analysera och redovisa en omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt.

Innehåll
I kursen kommer ett antal föreläsningar och övningar att genomföras. Föreläsningsserien omfattar vetenskaplig metodik och informationssökning.

Litteratur
Ejvegård, R: Vetenskaplig metod. Studentlitteratur 2003. ISBN:914402763-X
Backman, J: Rapporter och uppsatser. Studnetlitteratur 1998. ISBN:91440417-6
Utöver detta anpassas litterturen individuellt efter det arbete studenten skall göra.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Delrapport.
Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd delrapport. Delmomentet omfattar: Arbete med projektuppgift inom valt ämnesområde.

Kod: 0203. Benämning: Slutrapport och muntlig redovisning.
Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd slutrapport och muntlig redovisning samt opposition på annat arbete. Delmomentet omfattar: Slutförande av projektarbete inom valt ämne.