Kursplan för kalenderåret 2006
SAMHÄLLSPLANERINGVBR110
Risk Based Land Use Planning

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI4. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.adj. Berit Andersson, berit.andersson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Rekommenderade förkunskaper: VBR180 Riskanalysmetoder. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i grupparbete, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter samt närvaro vid obligatorisk exkursion. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54. Förtur: Studerande på brandingenjörsprogrammet, årskurs 4. Urval: Rangordning sker efter minst antal poäng som återstår till examen, vid lika poäng tillämpas lottning. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
Att ge en grund för brandingenjören att kunna deltaga på ett tidigt stadium i plansammanhang, så att riskanalyser kan vara med och bilda underlag i ett strategiskt skede av planarbeten. Att tillägna sig kunskaper om planeringsmetodikens grunder: målbeskrivning, inventering, analys och framarbetande av förslag.

Innehåll
Att i en projektuppgift öva dessa kunskaper om planering på framför allt skalnivåerna översiktlig planering och fördjupad översiktsplan. Vissa delar kommer dessutom att behandlas i en mer detaljerad skala.
Parallellt med stadsbyggnadsuppgiften löper en kursdel vars syfte är att ge kunskaper om hur risker av olika slag kan hanteras i samhällsplaneringen med riskanalyser som utgångspunkt. Denna kursdel skall ge insikt i användning av lagstiftning som styrmedel för att risker skall beaktas i samhällsplaneringen. Olika centrala, regionala och kommunala myndigheters syn på begreppet ”Riskhänsyn i samhällsplaneringen” skall förstås av eleven. En viktig aspekt utgör kopplingen miljökonsekvensbeskrivningar – riskhänsyn. I kursen ingår också föreläsningar och litteratur som belyser problemen samhällets sårbarhet och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.
Projektarbetet redovisas i ett offentligt seminarium.

Litteratur
Strömgren, M: Riskhantering och fysisk planering. SRV 1997. ISBN: 91-88890-79-1
Berntsson, V: Varför stadsplanera istället för bebyggelseplanera. Boverket 2002. ISBN: 91-7147-713-6
Miljömål och fysisk planering. Boverket 1999. ISBN: 91-7147-578-8
Slettenmark, O: Riskanalyser i detaljplaneprocessen - vem, vad, när & hur?Rapport nr 15:2003. Länsstyrelsen i Stockholms län 2003. ISBN: 91-7281-106-4
Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag. Faktablad nr 4:2003 Länsstyrelsen i Stockholms län
Riktlinjer för riskbedömningar. Räddningstjänsten Storgöteborg 2004
Nystedt, f. m. fl.: Utredning av säkerhetsåtgärder i detaljplan, rapport och bilaga 1, åtgärdskatalog. Öresund Safety Advisers AB, 2003
Hallin, P-O. m.fl.: Kommunal sårbarhetsanalys, kapitel 2. KBM:s forskningsserie, nr 3, 2004
Cutter, S. et al.: Revealing the Vulnerability of People and Places: A Case Study of Georgetown County, South Carolina. Annals of the Association of American Geographers, 2003, 90(4), pp 713-737