Kursplan för kalenderåret 2006
AKTIVA SYSTEMVBR082
Fire Detection and Suppression

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Professor Göran Holmstedt, goran.holmstedt@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: VBR022 Brandkemi, VBR033 Branddynamik. Prestationsbedömning: Godkänd på skriftlig tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54. Förtur: Studerande på brandingenjörsprogrammet. Urval: Rangordning sker efter minst antal poäng som återstår till examen, vid lika poäng tillämpas lottning. Laborationerna genomförs en gång per läsår. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
Efter genomgång av kursen skall studenterna ha kännedom om:

Innehåll
Kursen ger teoretisk bakgrund om branddetektion, verkan av släckmedel mot olika typer av bränder och system för att hantera brandgaser. Kunskaperna tillämpas mot olika användningsområden som manuell brandbekämpning, aktiva system för branddetektion, brandbekämpning och hantering av brandgaser. Den teoretiska grunden presenteras i föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter och demonstreras i laborationer. Den teoretiska grunden tillämpas i ett större projektarbete där en grupp studenter utvärderar ett företags aktiva system eller behov av aktiva system. Projektuppgifterna redovisas i en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Litteratur
Holmstedt, G. och Nilsson, D.: Detektorer. Kompendium, Brandteknik.
Särdqvist, S: Vatten och andra släckmedel. SRV 2002. ISBN: 91-7253-145-2
Jensen, L.: Sprinkler, kompendium.
Jensen, L.: Smoke Management, kompendium.
Kompletterande stenciler.

Poängsatta delmoment

Kod: 0102. Benämning: Aktiva system.
Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Se kursplan.

Kod: 0202. Benämning: Projektarbete i grupp.
Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Projektarbete i grupp. Delmomentet omfattar: Större utredningsuppgift i en industri omfattande utvärdering av skyddsnivå och kontroll av dimensionering av befintligt system.