Kursplan för kalenderåret 2006
BRANDTEKNISK RISKVÄRDERINGVBR054
Fire Safety Evaluation

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: VBR022 Brandkemi, VBR033 Branddynamik. Prestationsbedömning: Godkänd hemuppgift, godkända inlämningsuppgifter, närvaro vid demonstrationslaborationer, godkänd laboration, redovisning och genomförande av projektuppgift, närvaro vid obligatoriska redovisningar, revidering av rapporten efter presentation och genomgångar ger slutbetyget godkänd. Godkänd opposition på annat arbete. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54. Förtur: Studerande på brandingenjörsprogrammet. Urval: Rangordning sker efter minst antal poäng som återstår till examen, vid lika poäng tillämpas lottning. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål

Innehåll
Genomföra en värdering av risknivån hos ett objekt, vilken genomförs som ett större projektarbete. I projektarbetet skall förslag till förbättringar kunna anges samt säkerhetskonsekvensen av dessa. Projektarbetet utförs som ett grupparbete med bl.a. experimentella inslag, studiebesök och rapportskrivning. Projektarbetet presenteras vid ett offentligt seminarium.

I kursen ingår också hemuppgifter, laborationer och inlämningsuppgifter. Vidare ingår datorlaborationer. Den första med utrymningsprogram och den andra med FAST ver3.

Litteratur
Frantzich, H: Tid för utrymning vid brand. SRV-rapport P21-365/01 2001. ISBN: 91-7253-092-8.
Canter, D:Fires and human behaviour. John Wiley & Sons 1980. ISBN 0-471-27709-6. Boverkets byggregler, BBR
Lektionsfrågor BBR (stencil med instuderingsfrågor till BBR)
Utdrag ur lag och förordning
Användarmanual till SIMULEX (stencil)
Övningsuppgifter till SIMULEX
Beskrivning av ERM (stencil)
Hultquist, H: Simulating of visibility in Hazard1/Cfast, Report 7010 LTH Brandteknik 2000. ISSN: 1402-3504
Övningsuppgifter Hazard (stencil)
Bengtson, S m fl: Brandskyddshandboken, Rapport 3117,Brandskyddslaget och Brandteknik vid LTH 2002. ISSN: 1402-3504.
Från SFPE handboken: - Movement of People, section 3/chapter 13. - Behavioural Response to Fire and Smoke, section 3/chapter 12. - Emergency Movement, section 3/chapter 14.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Rapport 1.
Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd rapport 1. Delmomentet omfattar: Genomföra en värdering av risknivån hos ett objekt, vilken genomförs som ett större projektarbete. I projektarbetet skall förslag till förbättringar kunna anges samt säkerhetskonsekvenserna av dessa. Projektarbetet utförs som ett grupparbete med bl. a. experimentella inslag, studiebesök och rapportskrivning.

Kod: 0203. Benämning: Rapport 2.
Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd rapport 2. Delmomentet omfattar: Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete, samt revidering av slutrapport.