Kursplan för kalenderåret 2006
BRANDKEMI – EXPLOSIONERVBR022
Fire Chemistry and Explosions

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.adj. Daniel Gojkovic, daniel.gojkovic@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: FMA420 Linjär algebra, FAF121 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Matematik, endimensionell analys, KOO070 Allmän kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska hemuppgifter, obligatorisk närvaro vid seminarieredovisningar och godkända laborationsrapporter. Seminarier och laborationer förläggs en gång per år. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54. Förtur: Studerande på brandingenjörsprogrammet. Urval: Rangordning sker efter minst antal poäng som återstår till examen, vid lika poäng tillämpas lottning. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
Efter genomgång av kursen skall studenterna:

Innehåll
Föreläsningar och övningar behandlar:

Kursens olika moment belyses med övningsuppgifter. Eget arbete med problemlösning har därför stor betydelse för förståelse och inlärning av kursen.

Litteratur
Drysdale, D.: An introduction to fire dynamics. John Wiley & Sons 1998. ISBN: 0-471-9729-6
Kompletterande stenciler. Övningsuppgifter. Laborationshandledningar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0101. Benämning: Brandkemi – explosioner.
Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska hemuppgifter och närvaro vid seminarieredovisningar. Tentamen omfattar både teorifrågor och problemlösning. Delmomentet omfattar: Föreläsningar och övningar behandlar värmetransport, brandkemi, antändningsförlopp, flamutbredning och brandgaser. Kursens olika moment belyses med övningsuppgifter. Eget arbete med problemlösning har därför stor betydelse för inlärning av kursen.

Kod: 0201. Benämning: Laborationer och hemuppgift.
Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Tre laborationer ingår: 1) Laminär förbränningshastighet. 2) Brännbarhetsgränser. 3) Effekt, rök- och gasalstring från jet och poolflammor.