Kursplan för kalenderåret 2006
BYGGNADSMATERIALVBM011
Building Materials

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Univ.lektor Per Gunnar Burström, Byggnadsmaterial. Prestationsbedömning: Betyg från skriftlig tentamen utgör slutbetyg. För erhållande av slutbetyg krävs även godkänt betyg på tre laborationer. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/bml-utb.htm.

Mål
Kursens mål är att ge en översikt över viktiga materialegenskaper och materialbeteenden samt hur dessa påverkas av strukturen. Efter genomförd kurs skall studenterna

Innehåll
Kursen behandlar strukturell uppbyggnad på submikro-, mikro- och makronivå. Grundläggande kemiska begrepp. Kemiska reaktioner. Densitet och porositet och deras betydelse för materialegenskaperna. Värme- och fuktfrågor. Hållfasthets- och deformationsegenskaper. Beständighetsfrågor. Egenskaper vid höga temperaturer. Provningsmetoder och bedömning av provningsresultat. Materialet betong och dess egenskaper. Betongproportionering. Tillverkning och egenskaper hos övriga vanliga byggnadsmaterial.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Kunskap om byggnadsmaterialens egenskaper, tillverkning och beständighet är en nödvändig förutsättning för ett miljömässigt optimalt materialval.

Litteratur
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur, Lund 2003. Burström, P.G.: Byggnadsmaterial – övningsbok. Studentlitteratur, Lund 2003.