Kursplan för kalenderåret 2006
HUSBYGGNADSTEKNIKVBF030
Building Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI2. Kursansvarig: Kenneth Sandin, kenneth.sandin@byggtek.lth.se, Byggnadsfysik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk inlämningsuppgift. Hemsida: http://www.byfy.lth.se/Undervisning/BIvbf030.htm.

Mål
Det övergripande målet är:

Efter avslutad kurs skall eleven vara orienterad om husbyggnadsteknik och byggnadsfysik, kunna identifiera, beskriva samt lösa enklare byggnadsfysikaliska problem, behärska enklare handberäkningsmetoder för värme och fukt, läsa och förstå byggnadsritningar samt tillägnat sig en byggnadsteknisk allmänbildning avseende begrepp, konstruktioner och byggnadsstilar.

Innehåll
Föreläsningarna behandlar allmän byggnadsteknik och äldre byggnadsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion med hänsyn till olika krav genomgås samt ett antal belysande exempel diskuteras. Vidare ges en översikt över husbyggnadsteknikens historiska utveckling i Sverige samt de olika byggnadstypernas funktion. Övningarna i byggnadsfysik behandlar värme och fukt. Under övningarna ges en kort introduktion till ritteknik och ett antal uppgifter genomföres. Introduktion i CAD med tillhörande inlämningsuppgift.

Litteratur
Praktisk husbyggnadsteknik.
Värme & Fukt.
Redovisning av byggprojekt.
Exempelsamling i Byggnadsfysik.
Ref.litteratur: Så byggdes husen 1880-2000.