Kursplan för kalenderåret 2006
PROGRAMARBETE, SAMHÄLLSPLANERING OCH GESTALTNING – PROJEKTARBETE I BYGGPROCESSENVBE680
Programwork, Community Planning and Building-design - Project Study

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se, Projekteringsmetodik. Rekommenderade förkunskaper: ABV620 Byggteknik med arkitektur, VBE601 Byggnadsekonomi, VBE605 Projektkurs, AFO680 Visuell kommunikation, FMI645 Miljövetenskap, ABV610 Arkitektur- och Byggteknikhistoria. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, betygsatta deltentamina/seminarier och betygsatt projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, deltentamina/seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg.

Mål
Pedagogisk idé och övergripande mål för Programarbete, samhällsplanering och gestaltning - Projektarbete i byggprocessen.

För att få en insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor, arbetar studenterna med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Arbetet utförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter.

Studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion. De externa aktörer som är inblandade i byggprocessen ger gästföreläsningar och handleder i delar av projektarbetet.

Kursen kompletterar och fördjupar de kunskaper som tidigare förvärvats. I olika teorimoment fördjupas kunskapen och speciellt bygganknutna erfarenheter kopplas till det aktuella projektarbetet. Vissa teorimoment är beroende av vilken typ av projekt studenten arbetar med och kan variera.

Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Med ett perspektiv på samhällets och byggherrens ansvar behandlar kursen det gällande regelverket kring planering och byggande. Nationella mål gällande miljö och delaktighet i beslut ingår också som exempel på samhällets styrmedel för utvecklingen av ett hållbart samhälle. För att få ett bredare perspektiv ges även inslag av erfarenheter från internationella projekt. Plan- och bygglag samt lagstiftning och råd gällande varsam ombyggnad och kulturbebyggelse anknyts till det aktuella projektarbetet. Med ett perspektiv på både byggande och förvaltning i det tidiga programarbetet tas också frågor upp kring underhåll och återbruk.

Gestaltning och anpassning till omgivande bebyggelse ingår också som kursmoment samt teorier och verktyg för utformning av omgivande infrastruktur såsom gator, trafik, mark, landskap och trädgård.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Litteratur
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, senaste upplagan, Boverket.
Lindvall, J & Myrman, A-K: Vardagens Arkitektur - Vem bestämmer din livsmiljö? Bäckströms förlag. ISBN:
Nordstrand, U: Byggstyrning. Liber. ISBN:
Eklundh, L: Geografisk informationsbehandling. Byggforskningsrådet. ISBN:
Utdelat studiematerial, föreläsningsmaterial och eventuellt kompletterande litteratur beroende av och med koppling till projektets art.