Kursplan för kalenderåret 2006
BYGGLEDNINGVBE041
Construction Management

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Univ.lektor Anne Landin, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: För V4 gäller VBE110 Projektmetodik eller VTG100 Projektmetodik och ingenjörsgeologi, VBE024 Byggproduktion och produktionssystem samt VBE031 Fastighetsförvaltning och MTT202 Logistik i byggprocessen. För L4 gäller VBE031 Fastighetsförvaltning. För A4 gäller VBE051 Byggprocessen. För övriga gäller individuell prövning. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av projektdokumentation omfattande projektplan, förfrågningsunderlag, slutrapport och utvärderingsprocess. Övrigt: Antal kursplatser (max/min), 25/10. Urval sker på basis av antalet akademiska poäng inom respektive program vid ansökningstillfället. Vid lika poängantal sker lottning. Vid färre än 10 anmälda kan kursen komma att ställas in. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Attitydmål

Innehåll
Kursen omfattar det tidiga skedet av ett byggprojekt, alltså från idé till och med framtagande av koncept färdigt för entreprenadupphandling. Utgångspunkten för kursen är att ett fastighetsföretag, som har investerat i en fastighet, lämnar en projektbeställning till ett byggledningsföretag, vars uppgift blir att ta fram ett koncept för hur fastigheten ska kunna utvecklas med god lönsamhet för fastighetsföretaget.

Kursen baseras på tre delprocesser:

Projekteringsprocessen genomförs i form av ett rollspel där kursdeltagarna agerar byggledningskonsulter på uppdrag av en beställare. Varje grupp tilldelas en beställare från industrin och en handledare från avdelningen. Konsultuppdraget genomförs av byggledningsgruppen (kursdeltagarna) i nära samverkan och dialog med sin respektive beställare. Byggledningsgrupp och beställare träffas under projektmöten på beställarens arbetsplats.

Utbildningsprocessen, som pågår parallellt med rollspelet, består av att kursdeltagarna utbildas i bl.a. ledarskap, grupprocesser, förhandlingsteknik, kalkylering, AMA-systemet mm.

Projekterings- och utbildningsprocessen kompletteras med en utvärderingsprocess där byggledningskonsulterna, genom kontinuerliga utvärderingsmoment, arbetar med att följa upp lednings- och utvecklingsfrågor utifrån arbetet i den egna gruppen.

Examinationen baseras på fyra delar vilka rapporteras under kursens gång:

Projektplanen är det dokument som beskriver projektuppdraget och dess genomförande. Förfrågningsunderlaget, som innehåller anbudsinbjudan, byggprogram och administrativa förutsättningar, beskriver förutsättningar och krav på byggnadens utformning. Slutrapporten är att betrakta som den produkt som projektet leder fram till. Slutrapporten beskriver alltså investeringen och lönsamheten i det objekt som byggledarna utvecklat för den aktuella fastigheten och denna rapport utformas som ett beslutsunderlag för beställaren och dess styrelse. Dokumentationen av gruppens interna arbetsprocess sammanställs i en fristående rapport.

Litteratur
Kursen tar utgångspunkt i litteratur från tidigare kurser enligt gällande förkunskapskrav. I övrigt söker kursdeltagarna själva kompletterande litteratur och annat material. Artiklar och kompendium av kursgemensamt intresse görs tillgängligt via kursens Luvit-portal.