Kursplan för kalenderåret 2006
TEAMWORK OCH LEDARSKAP, FORTSÄTTNINGSKURSTMA043
Teamwork and Leadership, Advanced Course

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TEMA4. Kursansvarig: Stein Kleppestö, Företagsekonomiska inst. Prestationsbedömning: Medverkan i obligatoriska kursmoment. Övrigt: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen.

Mål
Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper och ett personligt förhållningssätt till ledarskap och teamwork. Deltagarna skall ha en god kunskap om teorier kring ledarskap och teamwork och dessutom skall deltagarna genom upplevelsebaserade kunskaper kunna individuellt ta ställning till sitt personliga ledarskap och sitt personliga teamdeltagande.

Innehåll
I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Litteratur
Väljs vid kursstart efter samråd med studenterna.