Kursplan för kalenderåret 2006
PROJEKTLEDARSKAPTMA035
Project Leadership

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TEMA4. Kursansvarig: Fredrik Nilsson, Avd. för förpackningslogistik, fredrik.nilsson@plog.lth.se, Technology Management. Prestationsbedömning: Studenternas resultat utvärderas kontinuerligt med hjälp av dels diskussioner med och observationer av studenterna, dels bedömning av de skriftliga rapporter, som redovisas från projektarbetet. Utvärderingen skall fokuseras på förståelse, insikt och egen praktisk förmåga till projekthantering. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar. Övrigt: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen. Kursen kan endast genomföras som grupparbete. Gruppindelningen bestäms av utbildningsledarna för utbildningen. Gruppindelning gäller för kurserna TMA010, TMA020 och TMA030 . Hemsida: http://www.tm.lu.se.

Mål
Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om och färdighet i att leda olika typer av teknologibaserade projekt, samt utveckla eget och andras medarbetarskap. Syftet är att visa dels på olika tekniker och modeller, dels på de psykologiska och sociala aspekterna vid projektgenomförandet.

Innehåll
Kursen kommer att behandla centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Vidare kommer att behandlas de psykologiska och sociala hinder som kan uppstå vid projektgenomförandet och hur dessa kan hanteras. Speciellt studeras hur en konstruktiv och kreativ projektsituation kan utvecklas i praktiken.

För att betona den praktiska inriktningen på kursen kommer den i huvudsak att bygga på ”live cases”. Detta innebär att studenten skall arbeta med konkreta, praktiska, tekniska problem i projektform inom företag och organisationer. Redovisning kommer att ske både muntligt och skriftligt (både gruppvisa och enskilda rapporter). Som stöd för arbetet genomförs också gemensamma teoretiska pass. I kursen ingår avsnitt, där studenten tränas i ”team building”.

Litteratur
Briner, W., Hastings, C., Geddes, M.: Project Leadership, second edition, Gover, ISBN 0-566-07785-X.
Engwall, M.: Jakten på det effektiva projektet, Nerenius & Santérus Förlag AB, Stockholm, 1995, ISBN 91-88384-29-2.
Persson, M.: Kompendium med artiklar inom ämnesområdet, Avdelningen för byggnadsekonomi, LTH.