Kursplan för kalenderåret 2006
TOXIKOLOGITEK299
Toxicology

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: N4. Kursansvarig: Pia Berntsson , Pia.Berntsson@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: Minst 60 poäng av de obligatoriska kurserna på civilingenjörsprogrammet teknisk nanovetenskap, inkluderande TEK285, TEK295 och TEK015, samt inriktningsobligatorisk kurs i humanfysiologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationsrapporter. Slutbetyget är en sammanvägning av betyget i tentamen (84%) och betyget för laborationsrapporter (16%). Övrigt: Undervisningen består av lektioner, gruppövningar, laborationer och studiebesök. Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Antalet platser är begränsat för studenter på N-programmet. Urval sker på grundval av uppnådda totalpoäng och betyg.

Mål
Kursens mål är att

Innehåll
Allmän toxikologi med inriktning mot cellulära mekanismer och tekniker. Upptag, omsättning och utsöndring av för organismen främmande substanser (toxikokinetik). Toxikologisk metodik. Försöksdjurskunskap och in vitro -tekniker. Toxiska substansers verkningssätt på cell-, vävnads-, organ- och organismnivåerna (toxikodynamik). Sociala gifter. Ekotoxikologi. Livsmedels- och yrkestoxikologi. Genotoxikologi. Epidemiologi. Lagstiftning. Läkemedelstoxikologi. Immuntoxikologi. Reproduktionstoxikologi.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista vilken ska finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.