Kursplan för kalenderåret 2006
BIOKEMITEK287
Biochemistry

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: N3. Kursansvarig: Sindra Peterson Årsköld, Sindra.Peterson_Arskold@biokem.lu.se, Kemiska institutionen. Förkunskapskrav: Obligatoriska kurser för N-programmet inom fysik, kemi, biologi och medicin. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig tentamen. Övrigt: Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Deltagande i laborationer och vissa gruppövningar, och därmed integrerad annan undervisning, är obligatoriskt. Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen.

Mål
Kursen skall ge

Innehåll
Cellens uppbyggnad; nukleinsyrors struktur och funktion; proteiners och membraners struktur och funktion; enzymkatalys; elektrontransport och oxidativ fosforylering; fotosyntes; cellens metabolism och dess reglering; cellbiologiska metoder.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.