Kursplan för kalenderåret 2006
INDUSTRIELL EKONOMI, AVANCERAD KURSTEK155
Industrial Economics, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3XFRS. Kursansvarig: Fredrik Andersson, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska övningsuppgifter kan förekomma inom kursen. Övrigt: Kursen motsvarar NEK703. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Mål
Målet med kursen är att ge en förståelse för den moderna teorin för ofullständig konkurrens och dess tillämpningar samt att ge en introduktion till den nationalekonomiska teorin för organisationer.

Innehåll
Kursen ger en relativt avancerad behandling av den moderna teorin för ofullständig konkurrens; den behandlar också valda delar av modern nationalekonomisk organisationsteori. Kursens kärna utgörs av en genomgång av traditionell oligopolteori; genomgången har så pass djuplodande karaktär att studenten skall kunna tillämpa teorin i analyser av industristrukturer och affärsstrategier. För att nå detta syfte behandlas bland annat dynamisk priskonkurrens, strategiska investeringar, forskning & utveckling, signalering och ”limit pricing”. Kursen behandlar också teorin för ”moral hazard” med särskild tonvikt på flerdimensionella principalagentproblem. Tillämpningar som diskuteras styrs delvis av studenternas önskemål.

Litteratur
Tirole, J., 1988. The Theory of Industrial Organization. MIT Press, Cambridge.
Kompletterande material.