Kursplan för kalenderåret 2006
VÄXTBIOLOGITEK087
Plant Biology

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: N4. Kursansvarig: Carin Jarl-Sunesson, Carin.Jarl-Sunesson@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: TEK285, TEK295, TEK015 och TEK012. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Undervisning ges i form av seminarier, projekt, diskussioner och grupparbeten. Deltagande i alla moment utom seminarier är obligatoriskt. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Antalet platser är begränsat för studenter på N-programmet. Urval sker på grundval av uppnådda totalpoäng och betyg.

Mål
Kursens mål är att ge
- ingående teoretisk kunskap om och förståelse för hur växterna är uppbyggda och fungerar på olika organisationsnivåer, från molekylärbiologiska till ekofysiologiska nivåer
- en överblick över den senaste utvecklingen inom växtbiologin
- kännedom om den metodik som används inom växtbiologiskt arbete och i forskning kring fysiologiska, molekylärbiologiska och cellbiologiska frågeställningar
- kunskaper och erfarenhet för fortsatta studier och för yrkesverksamhet inom växtbiologiska ämnesområden.

Innehåll
Växten och växtcellens specifika strukturer och egenskaper. Växtens olika livsprocesser. Signalering och reglering av olika processer i växten. Växtens förmåga till anpassning till sin livsmiljö. Träning i muntlig och skriftlig presentation.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.