Kursplan för kalenderåret 2006
SINNESBIOLOGITEK083
Sensory Biology

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: N4. Kursansvarig: Dan-E. Nilsson, Dan-E.Nilsson@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: TEK285, TEK295 och TEK015. Prestationsbedömning: Sammanvägt resultat av fyra skriftliga prov och individuella projektarbeten. Deltagande i laborationsundervisning och därmed integrerad annan undervisning är obligatorisk. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Antalet platser är begränsat för studenter på N-programmet. Urval sker på grundval av uppnådda totalpoäng och betyg.

Mål
Kursens mål är att

Innehåll
Kursen behandlar syn och annan ljusreception, lukt, smak, hörsel, balanssinne, mekanoreception, elektroreception, magnetoreception samt sinnen för temperatur och infraröd strålning. Samtliga sinnen studeras jämförande över djurriket. Under kursens gång beskrivs och används metoder av fysiologisk, etologisk och humanpsykofysisk natur. Kursen består av en serie avsnitt som teoretiskt och laborativt behandlar olika organisationsnivåer, samt ett avslutande avsnitt av tillämpad karaktär:

1. Sinnescellernas cell- och molekylärbiologi

2. Sinnesorganens funktion

3. Nervsystemets anatomi samt dess behandling och integration av sinnesinformation

4. Sinnesbiologiska aspekter på djurens anpassning, beteende och samspel i naturen (sinnesekologi)

5. Projektarbeten där teoretiska och praktiska kunskaper tränas och fördjupas. Detta avsnitt avslutas med ett heldagssymposium förlagt till kursgård.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista vilken ska finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.