Kursplan för kalenderåret 2006
ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSUTVECKLINGTEK075
Entrepreneurship and Business Development

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Prof Hans Landström, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska inst. Prestationsbedömning: Två individuella uppgifter samt en gruppvis inlämnad affärsplan.

Mål
Kursen koncentreras till entreprenörskap relaterat till det nystartade företag. Ett helhetsperspektiv används för att belysa förutsättningarna för företagsetablering, vilket innebär att såväl etableringsprocessen, entreprenörens roll som omgivningens betydelse kommer att behandlas. Särskild vikt kommer att läggas på kunskapen kring etableringsprocessen innefattande; upptäckten av nya affärsmöjligheter, organisering av nödvändiga resurser, och exploateringen av dessa affärsmöjligheter på en marknad. Kursens mål är också att träna studenternas entreprenöriella förmåga och tillämpa de kunskaper som erhållits i ett konkret ”affärsutvecklingsprojekt”.

Innehåll
Kursen kan därmed delas in i tre moment:

Moment I: Entreprenörskapets förutsättningar
Detta moment behandlar:

Moment II: Den entreprenöriella processen
Detta moment behandlar:

Moment III: Affärsutvecklingsprojekt
Under detta moment skall studenterna i grupper om 2-3 deltagare utarbeta ett första utkast till en affärsplan.

Litteratur
Burns, P., 2001, Entrepreneurship and Small Business, Basingstoke: Palgrave.
Landström, H., 2000, Entreprenörskapets rötter, Lund: Studentlitteratur.
För projektarbetet
Klofsten, M., 2002, Affärsplattformen, Stockholm: SNS Förlag.
McKinsey & Company, 2002, Affärsplanering – En handbok för nya tillväxtföretag, Stockholm: Ekerlids förlag.