Kursplan för kalenderåret 2006
DESIGN MANAGEMENT OCH FRAMTIDSFRÅGORTEK065
Design Management and Future Forecasting

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID5. Kursansvarig: Univ.lektor Christer Kedström, Företagsekonomiska inst. Förkunskapskrav: TEK055 Design Management I. Prestationsbedömning: Undervisningen sker i form av lektioner och övningar. För att få godkänt på kursen krävs aktivt deltagande i samtliga kursmoment under kursen, genomförande och presentation av ett individuellt litteraturprojekt samt ett gruppvis genomfört företagsprojekt.

Mål
Kursen syftar till att skapa förståelse för och insikt i managementperspektiven på design i företag i olika branscher.

Frågor som behandlas är bl.a. hur design måste integreras som ett strategisk element i företagets ledningsarbete och hur designfrågor kan administreras på strategisk, taktisk och operativ nivå. Konsekvenser av olika företagskontext som branscher och konkurrenssituationer sam kombinationer av designbeslut avseende produkter, miljöer, grafik och företagets identitet studeras i konkreta fall. Framtidsperspektivet i form av dels analyser av tänkbara framtider dels perspektiv på användare/konsumenter/köpare skall belysas

Innehåll
Kursens studieområden studeras och diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, fallföretagsstudier, diskussionsfall och kurslitteraturen.

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på helhetsperspektivet ”designs roll i företaget” och företagets övergripande designpolicy.

Litteratur
Litteratur väljes i samråd med examinator och avrapporteras vid ett särskilt litteraturseminarium.