Kursplan för kalenderåret 2006
DESIGN MANAGEMENT ITEK055
Design Management I

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Univ.lektor Christer Kedström, Företagsekonomiska inst. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i samtliga kursmoment. Genomförande och presentation av ett projektarbete.

Mål
Kursen syftar till att skapa förståelse för och insikt i hur design måste integreras som ett strategiskt element i företagets ledningsarbete och hur designfrågor kan administreras på strategisk, taktisk och operativ nivå. Designerns komplexa roll i skapandet av konkurrenskraft genom både särskiljande metodik och resultat i form av produkter, miljöer, grafik och företagets identitet studeras i konkreta fall.

Innehåll
Ledningsfrågorna diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, fallföretagsstudier, diskussionsfall och kurslitteraturen. Härvid avses med design fenomen som produktdesign, miljödesign (kontor, butiker m.m.), kommunikationsdesign och kombinationer då man nyttjar begrepp och termer som corporate identity.

Design management avser ledning och ansvar för företagets design.

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på produktutveckling/-politik och företagets övergripande designpolicy.

Litteratur
M Bruce and J Bessant Design in Business. Financial Times, Prentice Hall
Artikelkompendium. Red: C Kedström.