Kursplan för kalenderåret 2006
NATURVÅRDTEK045
Nature Conservancy

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Eva Waldemarson, Eva.Waldemarson@ekol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Prestationsbedömning: Grupparbete och skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen motsvarar BIO641. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html.

Mål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Svensk fysisk planering på kommunal nivå. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets arbetsområden. EUs miljöpolitik och olika stödformer. Sveriges miljömål och Agenda 21. Kommunens olika planer för markanvändning och kommunekologens arbetsuppgifter och ställning på en kommun. Kulturlandskapets utveckling och jordbrukets utveckling under 1900-talet samt jämförelse mellan konventionellt jordbruk och ekologiskt jordbruk. Skogsbrukets utveckling under 1900-talet och aktuell skogsvårdslagstiftning. Modernt skogsbruk och miljöcertifiering. Faunan och miljön, jakt, jaktlagstiftningen och viltvård. Hotade naturtyper och i Sverige hotade arter. Naturvårdsärendenas gång och behandling i olika instanser. Fallstudier av naturvårdsåtgärder, restaurering och bevarande med ett internationellt perspektiv.

Litteratur
Grönare skog 1999 Skogsstyrelsen .Lånas på kursen
Monitor 14 .Biologisk mångfald i Sverige 1994 SNV.
Kan lånas på kursen.
Det Skånska Kulturlandskapet 2002 Emanuelsson U, Bergendorff C, Billqvist M, Carlsson B & Lewan N Köpes på kursen 120:-.
Skogsdynamik och arters bevarande 2005 Nicklasson M och Nilsson S.G. Studentlitteratur.
Bredvidläsning Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden 1998, Jordbruksverket.