Kursplan för kalenderåret 2006
LIMNOLOGITEK035
Limnology

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Karin Rengefors, Karin.Rengefors@limnol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen motsvarar BIO621. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html.

Mål
Kursens mål är att:

Innehåll
Under kursens första hälft presenteras aktuella teorier och modeller avseende vattnets fysikaliska egenskaper, omsättning av näringsämnen och andra joner samt relationer inom och mellan organismpopulationer. Stor vikt läggs vid förståelsen av nyare rön om de akvatiska ekosystemens funktion. Effekter av människans inverkan på sjöekosystem samt möjligheterna att återställa skadade sjöar belyses och diskuteras framför allt med avseende på eutrofiering och försurning.

Under exkursioner studeras olika slags sjöar och åar i södra Sverige, varvid sambandet mellan sjötyp (näringsrik, näringsfattig, humös) och vattnets olika fysikaliska och kemiska parametrar respektive organismsamhällen belyses. Material insamlas för analys av växt- och djurplankton, bottenfauna, fisk, storväxter samt vatten- och sedimentkemi.

Litteratur
Brönmark, C. & Hansson, L.-A. 2005. The biology of lakes and ponds. Oxford University Press.